Home   >   TRAVEL >   Content

Beautiful Heye Village in SE Yunnan’s Guangnan

Updated:2018-09-25 12:38:59   Yunnan Gateway

Pictures taken by Xinhua reporter Yang Zongyou recently show the beautiful landscape of Heye Village in southeast Yunnan’s Guangnan County. 

(Source: Xinhua Net; trans-editing by Wang Shixue)

Keywords:   Heye Village Guangnan